แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
 ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับครูผู้สอน
 ชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน
 หรือคุณต้องการจะ Γ ลงทะเบียนครูผู้สอน
 ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับนักเรียน
 ชื่อผู้ใช้
 รหัสผ่าน
 หรือคุณต้องการจะ Γ ลงทะเบียนนักเรียน
 การพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้
 คำชี้แจง
 คู่มือการใช้งานระบบการจัดการการเรียนรู้
 สถิติการวัดและประเมินผล
 ว31181 วิทยาการคำนวณ ม.4
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31184 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31287 การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ว31290 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
 แบบสอบถาม
 ดาวน์โหลดโปรแกรม
 dotNetFx40_Full_setup.exe
 FONT สำหรับการแสดงผล LAMS
 Appserv-2-5-10-EN
 Dev-Cpp 5.7.1x64 4.8.1 Setup.exe
 peazip-5.1.0.WIN64.exe
 ThinkComposer 1.5.1684
 FileZilla_3.47.2.1_win64-setup.exe
 EditPlus.3.50.241
 
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ : โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
    รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
  สถิติการเยี่ยมชม
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Foundation.)
 
ว31181 วิทยาการคำนวณ ม.4
 • หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
   การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
   การหารูปแบบ
   การคิดเชิงนามธรรม
   ขั้นตอนวิธี
 • หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี
   การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
   การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออกและรายละเอียดของปัญหา
   การออกแบบขั้นตอนวิธี
   การทำงานแบบทางเลือกและแบบวนซ้ำ
   การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล
 • หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน
   การกำหนดปัญหา
   การศึกษาและการกำหนดขอบเขตของปัญหา
   การวางแผนและการออกแบบโครงงาน
   การดำเนินการ
   การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน
ว31184 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
 • หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีน่ารู้
   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
   การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
   ผลกระทบของเทคโนโลยี
 • หน่วยที่ 2 ความรู้และทักษะพื้นฐาน
   วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
   องค์ประกอบและกลไกการทำงาน
 • หน่วยที่ 3 การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
   {กรณีศึกษา}
   {กรณีศึกษา เพิ่มเติม}
  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (Advance.)
 
ว31287 การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
 • หน่วยที่ 1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
   ภาษาคอมพิวเตอร์
   เครื่องหมายและการคำนวณ
   พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
   ผังงาน
 • หน่วยที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
   โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
   ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
   คำสั่งพื้นฐาน
 • หน่วยที่ 3 การรับและแสดงผลข้อมูล
   การรับข้อมูล
   การแสดงผลข้อมูล
 • หน่วยที่ 4 คำสั่งควบคุม
   คำสั่งในการสร้างทางเลือก
   คำสั่งในการวนซ้ำ
 • หน่วยที่ 5 การสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   {กรณีศึกษา}
ว31290 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
 • หน่วยที่ 1 ระบบฐานข้อมูล
   ระบบฐานข้อมูล
   ส่วนประกอบในระบบฐานข้อมูล
   รูปแบบของระบบฐานข้อมูล
   {กรณีศึกษา}
 • หน่วยที่ 2 การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย
   การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
   การจัดการกับข้อความ
   การจัดการกับรูปภาพ
   การควบคุมการแสดงผลด้วยตาราง
   การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
 • หน่วยที่ 3 การโปรแกรมด้วย PHP
   เกี่ยวกับ PHP
   พื้นฐานเกี่ยวกับการโปรแกรม
   การสร้างทางเลือก
   การวนซ้ำ
 • หน่วยที่ 4 PHP กับฐานข้อมูล MySQL
   ฐานข้อมูล MySQL
   PHP กับฐานข้อมูล MySQL
   การแทรกและแก้ไขข้อมูล
   การลบข้อมูล
   การเลือกและแสดงข้อมูล
 • หน่วยที่ 5 การพัฒนาโครงงาน
   การกำหนดปัญหา
   การศึกษาและการกำหนดขอบเขตของปัญหา
   การวางแผนและการออกแบบโครงงาน
   การดำเนินการ
   การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE) เว็บไซต์ http://www.epp5.in.th/
พัฒนาโดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี (กศ.ม. การบริหารการศึกษา)
ติดต่อสอบถาม : สกลนคร ซอฟต์แวร์  ||  09-2723-9192
Copyright 2008 © ครูรอบรู้ ด่างเกษี  ||  08-6362-9938 All Rights Reserved.